Vara vald Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika Trüki E-mail
Reede, 31.Jul.2015 10:07

Isikuandmete töötlemine Vara Vallavalitsuses

Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus muuhulgas ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Isikuandmed on mistahes andmed, mille kaudu on tuvastatud või tuvastatav konkreetne füüsiline isik, sõltumata sellest, millises vormis need andmed on. Juba iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave, mis võib riivata eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jms.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on õigus igaühel tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, siis on isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.

Ametiasutus tagab inimeste privaatsuse ning isikuandmete töötlemine toimub vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peavad vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid ning istungite protokollid olema igaühele kättesaadavad. Õigusaktides ja protokollides ei avalikustata isikute nimesid, elukohti ega kontaktandmeid. Kui õigusakt sisaldab lisaks isiku nimele ja kontaktandmetele muud seaduse alusel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, ei avalikustata õigusaktist ka vastava teabega osa. Kui õigusakti või protokolli sisu on valdavalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave, õigsusakti või protokolli ei avalikustata. Volikogu määrused, otsused ja istungite protokollid ning vallavalitsuse määrused ja korraldused on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Delta. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs valla veebilehelt www.varavald.ee.

Ametiasutus töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud isiku poolt esitatud dokumendiga tõstatatud küsimuse lahendamiseks või on lubatud seadusega. Dokumendi saamisel kontrollib vallavalitsuse vastav ametnik dokumendis isikuandmete olemasolu. Kui need isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, siis on vastavalt Avaliku teabe seadusele elektroonilise dokumendiregistri kaudu avalikult nähtav ainult dokumendi registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, dokumendi liik (kiri, avaldus jms), avalduse/kirja esitaja või kirja adressaadi ees- ja perenime esitähed, kirja pealkiri, juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg ning dokumendi täitmiseks saanud ametniku nimi.

Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kasutatakse ainult ametiasutuse siseselt ning ametnike poolt, kellel on neid vaja tööülesannete täitmiseks. Teistele isikutele väljastatakse isikuandmeid isiku nõusolekuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel. Isikul endal on õigus saada ametiasutuselt enda kohta käivaid isikuandmeid.
Kui ametiasutus on kogunud ja kasutanud andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on õigus pöörduda vastavasisulise kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Viimati uuendatud Reede, 31.Jul.2015 10:13